Artist Magazine 2016 May issue : an review by curator Hai-Ming Huang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藝術家雜誌5月號《游移變形生產整合的舞蹈軌跡》王郁媜個展「懷舊的未來」.jpg